Opgelet! U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Hierdoor werkt onze webshop mogelijk niet correct. Klik hier om te updaten of gratis een moderne browser te installeren.

Algemene voorwaarden

Prijzen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief 21% BTW inbegrepen en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn ook onder voorbehoud van eventuele tikfouten of informaticafouten.

Aanbod en bestellingen

Offertes van DHZ-domotica.be zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.

Levering en leveringstermijn

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

Aansprakelijkheid

DHZ-domotica is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal DHZ-domotica aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van DHZ-domotica tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van DHZ-domotica slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan DHZ-domotica zou toebehoren.

Betalingsmogelijkheden

Alle afhalingen en leveringen worden contant betaald met uitzondering van bijzondere overeenkomsten.

Garantie

De garantie voor de producten van DHZ-domotica die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd naar de fabrikant, indien binnen 24 maanden na datum van aankoop door DHZ-domotica een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijhorende toebehoren en met het originele factuur worden teruggestuurd. Met betrekking tot producten van derden is DHZ-domotica tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. DHZ-domotica biedt een garantietermijn van 24 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten; na deze termijn dient de koper rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van DHZ-domotica liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft.

Garantie bij aankoop uit de koopjeshoek

De garantie geldt 6 maanden na aankoop. Indien bij een garantiegeval het product niet meer leverbaar is, zal er een vergoeding worden gegeven aan de hand van de waarde van het product op het moment van het verzoek tot garantie. Voor het overige zijn de andere voorwaarden voor garantie toepasselijk.

Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

  • men moet consument zijn,
  • het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd,
  • een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,
  • het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,
  • het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.

Het verzakingsrecht moet binnen de veertien werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs. Indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 14 dagen het goed terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven.De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Toepasselijkheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen. Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.

Recupel

Sinds juli 2001 voorziet de wetgeving in een aanvaardingsplicht voor producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten. Hiertoe werd de vzw Recupel opgericht. Zij organiseert in gans België de inzameling en de recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Recupel werkt nauw samen met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de hergebruikcentra, alsook met gespecialiseerde bedrijven voor het transport en de ecologische verwerking van de afgedankte apparaten. De financiering van deze activiteiten wordt gewaarborgd door de recyclagebijdrage die de consument betaalt bij aankoop van een nieuw toestel.

Heeft u vragen of wenst u er meer over te weten ? Surf naar: www.recupel.be

Ontwerp & ontwikkeling: Espresso Design & Dobble